Monthly Archives: September 2015

ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN GIỮA LÂM SÀNG VỚI CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI NỘI SOI VỀ TỔN THƯƠNG SỤN CHÊM VÀ DÂY CHẰNG CHÉO KHỚP GỐIĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN GIỮA LÂM SÀNG VỚI CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI NỘI SOI VỀ TỔN THƯƠNG SỤN CHÊM VÀ DÂY CHẰNG CHÉO KHỚP GỐI

Mở đầu: chẩn đoán lâm sàng thường có một ít tỉ lệ không chính xác; chụp cộng hưởng từ có giá trị chính xác cao hơn đến 95%. Chẩn đoán nội soi chính xác cao nhưng là một phương pháp xâm nhập...